Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για το εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου.

pnoilab

Το έργο αποτελείτο από την προμήθεια και εγκατάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού για το νεοσυσταθέν εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας και έχει ως βασικό σκοπό την υψηλού επιπέδου διεπιστημονική έρευνα, σε θέματα που αφορούν στη βιολογική και ηλεκτροφυσιολογική ανάλυση και μοντελοποίηση ανθρώπινων ασθενειών και τη διάχυση των αποτελεσμάτων στην κοινωνία. Το εργαστήριο εξοπλίστηκε με εξοπλισμό, συγκεκριμένων προδιαγραφών, κατάλληλο για ηλεκτροφυσιολογικές μετρήσεις σε υποκυτταρικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο μετρήσεων σημάτων αγωγιμότητας του δέρματος.