Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΑΣ - CRS

Η πολιτική εταιρική κοινωνική ευθύνης (CRS) της ΠΝΟΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΕ αναφέρεται στη δέσμευσή μας να ενεργούμε ως υπεύθυνοι και ηθικοί συμμετέχοντες στην τοπική κοινότητα. Αναγνωρίζουμε ότι μπορούμε να επηρεάσουμε τον κόσμο που ζούμε και τους ανθρώπους με τους οποίους αλληλοεπιδρούμε, τους υπαλλήλους μας, τους πελάτες και τους προμηθευτές μας. Αυτή είναι η δέσμευσή μας να λειτουργούμε με βιώσιμο τρόπο, οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά.

Πολιτική
Η Πνοή Εργαστηρίου έχει επίγνωση των σημερινών περιβαλλοντικών ζητημάτων και προσπαθεί μαζί με τους ανθρώπους μας να βελτιώσουν το περιβάλλον και να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις μας μέσω της υιοθέτησης βιώσιμων πολιτικών και πρακτικών. Η πνοή εργαστηρίου έχει πιστοποιηθεί τόσο για τα πρότυπα ISO 9001 όσο και για 14001 που θέτουν τη βάση στην προσπάθειά μας να είμαστε και να ενεργούμε κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνοι.
Οι κοινωνικές ευθύνες της εταιρείας μας καθορίζονται τόσο από τη συμμόρφωση όσο και από την προορατικότητα:

Συμμόρφωση
 Συμμορφωνόμαστε με όλους τους ισχύοντες τοπικούς, ελληνικούς και κοινοτικούς νόμους  Διασφαλίζουμε ότι όλες οι επιχειρηματικές συναλλαγές και σχέσεις μας είναι νόμιμες, χωρίς επιρροή και δωροδοκία  Διατηρούμε όλες τις συνεργασίες και τις συνεργασίες διαφανείς και ανοιχτές  Τηρούμε το δικαίωμα της ιδωτικότητας σύμφωνα με όλους τους νόμους περί ιδιωτικού απορρήτου (EU GPDR)  Λειτουργούμε σύμφωνα με τις πολιτικές και τις που ορίζει το ISO 14001

Προνοητικότητα
 Προσπαθούμε ενεργά να μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα  Ενεργή συνεργασία με τις κοινότητές μας μέσω εθελοντισμού και φιλανθρωπίας  Προστασία και σεβασμός του φυσικού μας περιβάλλοντος μέσω των δράσεων και των πολιτικών μας

Προστατεύοντας το περιβάλλον
Η Πνοή Εργαστηρίου εκτιμά το φυσικό περιβάλλον και την ανάγκη προστασίας του. Το να διατηρούμε το περιβάλλον αμόλυντο και καθαρό είναι κρίσιμο για την επιτυχία των κοινοτήτων και των επιχειρήσεων μας. Θα επιλέγουμε και θα προωθούμε πάντα προϊόντα με χαμηλές εκπομπές παραγωγής, θα παρέχουμε λύσεις στις ανάγκες των πελατών μας με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας ή την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ατυχημάτων των επικίνδυνων υλικών κατά τη μεταφορά τους που ενδέχεται να έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις (όπως το άζωτο) καθώς και προϊόντα υψηλής ποιότητας που απαιτούν λιγότερο συχνή αντικατάσταση και καθαρισμό προκειμένου να εξοικονομηθούν φυσικοί πόροι (όπως φίλτρα).

Κοινοτική υποστήριξη
Η Πνοή Εργαστηρίου είναι αποφασισμένη να έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινότητά μας και να προωθήσει αυτήν την προσδοκία μέσω φιλανθρωπίας και εθελοντισμού. Η εταιρεία μας υποστηρίζει το έργο και τις δράσεις της Ελληνικής Εταιρείας για Άτομα με Αυτισμό (www.autismgreece.gr) και τους παρέχει ειδικά τον απαραίτητο εργαστηριακό εξοπλισμό που απαιτείται για τις ερευνητικές τους δραστηριότητες, καθώς και οικονομική υποστήριξη για εκδηλώσεις επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης του κοινού μέσω πρωτοβουλιών που τους υπαλλήλους μας και τις οικονομικές συμμετοχές τους.

Πνοή Εργαστηρίου ΑΕ
Εργαστηριακός & Βιομηχανικός Εξοπλισμός