Πιστοποιήσεις

Η Πνοή Εργαστηρίου συμβαδίζοντας με τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Διασφάλισης Ποιότητας και αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα παροχής υπηρεσιών και προϊόντων ύψιστης ποιότητας στους πελάτες της, έχει πιστοποιηθεί με βάση την υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/ΓΠ. οικ./1348/2004 για την Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.

Η παραπάνω πιστοποίηση έχει συνδυασθεί και με την απόκτηση πιστοποιητικού ΕΝ ISO 9001:2015 εξασφαλίζοντας την εφαρμογή ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Πνοή Εργαστηρίου έχει σαν στόχο:

  • την οργάνωση και τυποποίηση των λειτουργικών διαδικασιών
  • τη δέσμευση διοίκησης και προσωπικού στην τήρηση συγκεκριμένων διεργασιών
  • την συνεχή και σωστή καταγραφή και παρακολούθηση ροής εργασιών
  • τη βελτίωση και διασφάλιση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών

Η Πνοή Εργαστηρίου, έχοντας πελατοκεντρική φιλοσοφία επιδιώκει τη διαρκή βελτιστοποίηση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, με στόχο αφενός την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της και αφετέρου την καθιέρωσή της ως μια από τις πλέον αξιόπιστες εταιρείες στον κλάδο των εργαστηριακών και βιομηχανικών ειδών.

Η Πνοή Εργαστηρίου διαθέτει επίσης κωδικό προμηθευτή ΝΑΤΟ, ενώ κατά το 2021 πιστοποιήθηκε από τον οργανισμό EcoVadis σχετικά με την πολιτική ορθής διαχείρησης ενέργειας.